3 พ.ค.2566 : คณะครุศาสตร์​ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ นำโดย พระครูโอภาสนนทกิตติ์, รศ.ดร. รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลาการคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เมื่อที่ประชุมพร้อมเพรียง พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) อธิการบดี ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต (ฝ่ายคฤหัสถ์) ได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
จากนั้นพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้เข้าร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสร็จสิ้นการเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ประธานในพิธีได้นำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมได้กรวดน้ำรับพร ถือเป็นอันเสร็จพิธีในครั้งนี้โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : MCU-T​V channel​ / สื่อสาร​องค์กร​

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here