27 เม.ย.2566 : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พระครูโอภาสนนทกิตต์, ผศ.ดร. รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร. รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ให้โอวาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. บุญมี พรรษา รักษาการหัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงานในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมซูมออนไลน์ ภาคเช้า ผู้บริหารคณาจารย์หัวหน้าภาคทุกสาขาวิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
ภาคบ่าย 12.30 น. อาจารย์พรพรรณ เผือกผ่อง นักวิชาการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนะนำเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าระบบ KSP Self – Service Online เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครุ” สำหรับนิสิตเข้าศึกษา พ.ศ. 2562 รหัส 62 ในครั้งนี้นิสิตทุกท่านได้เตรียมอุปกรณ์โน๊ตบุ๊คและมือถือ พร้อมเพียงกันกรอกข้อมูลดังกล่าว จนถึงเวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรในนามคณาจารย์ และสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ ฯ ถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จโครงการ ฯ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here