10 เม.ย.2566 : คณะครุศาสตร์ มจร สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quot

วันที่ 10 เมษายน 2566  เวลา 9.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร. รก.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ และ ผศ.ดร.บุญมี พรรษา รก.หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ดร.สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีฯ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here