15 มี.ค.6566 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗/๒๕๖๖
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ มหาวิทยาลัยพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเเผยแผ่จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยมี พระครูโอภาสนนทกิตติ, รศ.ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบตามวาระต่าง ๆ ตามที่แต่ละภาควิชาได้เสนอมา เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here