16 พ.ค. 65 : คณะครุศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  2 และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 พร้อมเพียงกัน เพื่อชี้แจ้งแนวทาง กระบวนสังเกตการสอนในสถานศึกษาและแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
สิ่งที่นิสิตควรรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3
1. แนวปฏิบัติในการออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
2. เงื่อนไขตามเกณฑ์การออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ช่วงเวลา จำนวนวัน ระยะเวลา จำนวนชั่วโมงการฝึก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 และของชั้นปีที่ 3 ตามที่หลักสูตรกำหนด สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ต้องฝึก สิ่งที่ต้องได้จากการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
3. เรื่องสมุดบันทึกและการลงเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามพูดคุย ประเด็นข้อสงสัยต่างต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตลอดถึงปัญหาและความพร้อมของนิสิต และโรงเรียนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
ทั้งนี้มีผู้ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here