12 พ.ค.2565 : กิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕

🎯 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 08.30-16.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
🎯กิจกรรมภาคเช้า :
✅พิธีเปิด : ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสาขบูชา : ส่งมอบพุทธบัญญัติสู่สันติภาพโลก” โดยมี…พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ
✍️ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” โดย…พระธรรมพัชรญาณมุนี เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ
🎯กิจกรรมภาคบ่าย :
✍️ฟังการอภิปราย เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” ผู้ร่วมอภิปรายมี พระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี), คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ โดยมี…พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และ
✍️ฟังการถอถบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการงานวิจัยลงพื้นที่สร้างสันติภาพให้เกิดในชุมชน เรื่อง “ประสบการณ์สันติภาพในชุมชนและสังคม” โดย…คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัย และดุษฏีบัณฑิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มี…พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปญฺโญ,ดร., พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ., ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์, ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ โดยมี…พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
✅พิธีปิด : พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีปิดบรรยายพิเศษ กล่าวปิดกิจกรรม และนำกล่าวลาพระรัตนตรัย
มี…พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เป็นพิธีกร
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here