6 พ.ค. 65 : ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

  วันที ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดย พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาประยูร  โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ดร.สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และ คณาจารย์ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  Join Zoom Meeting

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here