5 พ.ค.2565 : ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง จัดการเรียนการสอนสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
๒. เรื่อง ตารางสอนปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๓. เรื่อง นิเทศนิสิตฝึกสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๔. เรื่อง เตรียมความพร้อมการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ทั้งนี้มีผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนโดยพร้อมเพรียง
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here