27-28 ก.พ.2566 : คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗

0
13
27-28 ก.พ.2566 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗
————————
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภาและให้มีความสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ใน ๔ ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge), ด้านทักษะ (Skills), ด้านจริยธรรม (Ethics), และด้านลักษณะบุคคล (Character) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติธาดา, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ผศ.ดร. บุญมี พรรษา รักษาการหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงาน โดยมีผู้มริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุสาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาลัยเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๑๕๙ รูป/คน
 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here