คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

0
75

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๖๕๕/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อนุสนธิจากการที่คณบดีคณะครุศาสตร์ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงเห็นสมควรให้มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) อายุ ๕๓ พรรษา ๓๓ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๑๒ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here