คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๖๙๙/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี

เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงแต่งตั้งให้ พระมหาบัณฑิต ฉายาปณฺฑิตเมธี นามสกุล ชรินทร์ อายุ ๔๕ พรรษา ๒๒ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ),ศษ.บ. (สังคมศึกษา), ธ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๗ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ กองแผนงาน เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ให้มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here