คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี
เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ อายุ ๖๖ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A. (Political Science), Ph.D. (Social Science) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๙๐๑๗ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ให้มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here