5 ส.ค.2565 : คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Research Expo 2022

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญโญ (กัติยัง), ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับรางวัลการร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Research Expo 2022 จัดโดย…กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) National Research Council of Thailand (NRCT) ในระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มี…สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั่วประเทศ โดยร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อ “พุทธนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพด้วยเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ มีนักวิจัยจากหลากหลาย ประชาชนเข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here