28 เม.ย.2565 : อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ Microsoft Team

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ Microsoft Team ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี…พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโน โลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม มี…นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมการอบรมกว่า ๒๒๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here