2 พ.ค.2565 : งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี(อาคารหอฉัน) และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี…พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน มี…รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มูลนิธิมหาจุฬาฯกับการพัมนาปัญญาและคุณธรรม” โดย…พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม
เวลา ๑๔.๓๐ น. สานเสวนา เรื่อง “บทบาทของมูลนิธิกับการสนับสนุนพันธกิจของมหาจุฬาฯ” โดยมี…พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต, อาจารย์ดร.สนิท ไชยวงศ์คต อดีตเลขาธิการมูลนิธิมหาจุฬาฯ และศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้ดำเนินรายการ
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมการอบรมกว่า ๓๕๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here