27 เม.ย.2565 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตชั้นปี ๕ และนิสิตชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตชั้นปี ๕ และนิสิตชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และให้ข้อคิดในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการโครงการและจำนวนนิสิตปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรม
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการสอน” โดย…อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์

– ฟังการชี้แจง เรื่อง “คู่มือ สมุดบันทึกและเอกสารการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย…พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
– ตอบข้อสอบถามและข้อสงสัยในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ ๕ และนิสิตชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมการโครงการกว่า ๘๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here