25 เม.ย.2565 : ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมโดยมีประเด็นการพิจารณา เรื่อง รับรองงบการเงินสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม เพื่อความเข้าใจและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ทั้งนี้มีสมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here