25 เม.ย.2565 : ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มี…พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะทำงาน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม โดยมีประเด็นการประชุมเพื่อยกร่างแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริบทในการทำงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here