25 เม.ย.2565 : โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดโครงการอบรมและมอบนโยบาย มี…รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ฟังการเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา : นโยบายสู่การปฏิบัติ” มี…ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการ ป.ป.ช., ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุดมศึกษา(กกอ.)และอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ดำเนินการเสวนาโดย…รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเทพเวที, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดโครงการอบรม

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here