11 เม.ย.2565 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการมาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งด้านการผลิต ด้านอาจารย์ผู้บรรยาย ด้านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และด้านงบประมาณการเงิน โดยมี…รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง เป็นประธานคณะกรรมการ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นรองประธานคณะกรรมการ และมีพระมหาขวัญชัย บุตฺตวิเสโส รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๕.๐๐ น.
ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here