8 เม.ย.2565 : ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ อาคารเรียนรวม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting id : 4650737408 โดยมี…พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นพิจารณาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕” (แต่ละคณะ)

เริ่มเวลา ๑๓.๓๐ น. เลิกเวลา ๑๕.๐๐ น.
ทั้งนี้มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here