5-20 เม.ย.2565 : ประชุมปรับปรุง มคอ.๓ รายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเปิดการเรียนการสอน ทั้งหมด ๑๙ แห่ง มี ๑. คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ๒. วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช ๓. วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ๔. วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ๕. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ๖. วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ๗. วิทยาลัยสงฆ์แพร่ ๘. วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ๙. วิทยาลัยสงฆ์พะเยา ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๒. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑๖. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ๑๗. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๑๘. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร และ๑๙. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปรายละเอียดการปรับปรุงมคอ.๓ วิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ส่วนกลาง เป็นประธานคณะทำงานฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ได้มีส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำมคอ.๓ ด้านเนื้อหาการสอน ด้านกิจกรรมการสอน ด้านสื่อการสอน และด้านวิธีการวัดประเมินผลการสอน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง มคอ.๓ วิชาเอก ดังนี้
✅1. ปรับปรุงหมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ในส่วนของ….
——ข้อ ๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ให้ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา และสอดคล้องหลักการเรียนรู้ทฤษฏีของบลูม(Bloom) และ

——ข้อ ๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา โดยได้ปรับให้มีรูปแบบการเขียนที่เหมือนกัน
✅2. ปรับปรุงหมวดที่ 3  ส่วนประกอบของรายวิชา
——ข้อ ๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล โดยได้ปรับให้มีรูปแบบการเขียนที่เหมือนกัน

✅3. ปรับปรุง หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เลือกและกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมและกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การสอนที่กำหนด พิจารณาและปรับแก้เพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องตามยุคสมัยและวิธีการสอนที่เปลี่ยนไปทั้งในสถานการณ์ปกติและโควิด-19 การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
✅4. ปรับปรุง หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล
——ข้อ ๑. แผนการสอน ได้ปรับปรุงแผนการสอนรายสัปดาห์ ตลอดถึงกรอบเนื้อหาการสอนแต่ละบทและการกระจายเนื้อหาให้ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา พิจารณา(เพิ่มเติม) โดยกำหนดให้เขียนให้มี 3 ส่วน คือ 1) กิจกรรมการสอน 2) สื่อการสอน และ 3) การวัดประเมินผล ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา กำหนดกิจกรรมการสอน สื่อการสอน และการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละด้านที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

——ข้อ ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา พิจารณา(เพิ่มเติม)สรุปตารางผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล ให้สอดคล้องกับหมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ ๑. แผนการสอนแต่ละสัปดาห์ที่กำหนดกิจกรรมการสอน สื่อการสอน และการวัดประเมินผลในแต่ละสัปดาห์ไว้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here