2-5 เม.ย.2565 : โครงการ “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๓ การประชุมภาคีสถานศึกษาวิถีพุทธ และการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการ “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๓ การประชุมภาคีสถานศึกษาวิถึพุทธ และการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

👉วันที่ 2 เมษายน 2565
🌺 เวลา 09.00 น. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธในบริบท บ-ว-ร” โดยมี…พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

🌺 เวลา 10.30 น. ฟังการเสวนา เรื่อง “กว่าจะเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” มี…พระมหาวิชาญ สุวิชาโน,ดร. ผู้เชี่ยวชาญและเริ่มดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ผู้ เป็นวิทยากร โดยมี…ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๕
🌺 หัวข้อการอบรม
– เรื่อง “ความเป็นมาของการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ”

– เรื่อง “เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ”
– เรื่อง “หัวใจสำคัญของผู้ประเมิน”
– เรื่อง “แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน สอศ. ความสอดคล้องมาตรฐาน สอศ. กับ มาตรฐานวิถีพุทธ ๔ มาตาฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้”
– เรื่อง “มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ”
– เรื่อง “การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ”
– เรื่อง “วิถีธรรม วิถีพุทธ วิถีผู้ประเมิน และมิติของการดูหลักฐานประกอบการพิจารณา”
– เรื่อง “แนวทางการให้คะแนน การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำ”
– เรื่อง “แนวทางการให้คะแนน การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน”
🌺 ฝึกปฏิบัติ
– สวดมนต์ทำวัดร เช้าและเย็น, – การบริหารจิตและเจริญปัญญา, – การใช้งานระบบ WWW.BVCAS.ORG

– ฝึกปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

👉วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
🌺 เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย โดยมี…พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม กล่าวถวายรายงาน และ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน โล่รางวัลประทาน โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

🌺 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำกล่าวลาพระรัตนตรัยเสร็จพิธี

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า ๓๐๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here