28 มี.ค.2565 : อบรมและสัมมนาเกี่่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งโดยฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธิ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ และรับฟังนโยบาย จาก….พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ฟังการเสวนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” โดยมี อ.อุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช..  รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก เป็นวิทยากรร่วมเสวนา มี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการเสวน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและสัมมนา และกล่าวนำกราบลาพระรัตนตรัย

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ กว่า ๖๐๐ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here