21-23 มี.ค.2565 : โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ.3 วิชาเอก คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ.๓ วิชาเอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางจาก มจร อำเภอวังน้อย มุ่งสู่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

👉วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิด “โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ.3 วิชาเอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยมี…รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รูปแบบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู” โดย…พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. รับฟังนโยบายและการพูดคุยจากผู้บริหารส่วนกลาง มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ดร.สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และรศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มจัดทำและปรับปรุง มคอ.๓ วิชาเอก จำนวน ๕ สาขาวิชา มี สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
👉วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. นำเสนอผลการจัดทำ มคอ.๓ วิชาเอก จำนวน ๕ สาขาวิชา มี สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นประธานปิดโครงการและนำกล่าวลาพระรัตนตรัย

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ กว่า ๘๐ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here