18 มี.ค.2565 : โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พบพูดคุยถึงนโยบายการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังการบรรยาย เรื่อง “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย…รศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ เข้าร่วมโครงการ กว่า ๑๖๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here