18 มี.ค.2565 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี”

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์
เวลา ๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี” โดยมี…รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำหนังสือ ตำราวิชาการ และการวิจัยสร้างองค์ความรู้”  โดย..ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า ๖๐ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here