4-5 มี.ค.2565 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC”

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC”  รายวิชาข้อสอบกลาง จำนวน ๓ รายวิชา มี พระไตรปิฎกศึกษา ประวัติพระพุทธศาสนา และมนุษย์กับสังคม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ข้อสอบกลาง ๓ รายวิชา” โดยมี…รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC”  โดยมี..อาจารย์จิระ ชนรักสุข นักวิชาการทางด้านดิจิทัลและมัลติมีเดีย พร้อมทีมงาน จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากร

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC”  โดยมี..อาจารย์จิระ ชนรักสุข นักวิชาการทางด้านดิจิทัลและมัลติมีเดีย พร้อมทีมงาน จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางในการออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOCโดย…วิทยากร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ประธานที่ประชุม กล่าวปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และนำกล่าวลาพระรัตนตรัย

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า ๖๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here