17 ก.พ.2565 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

0
128

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ มี… พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ประธานคณะกรรมการ นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมไปตามวาระ โดยมี…คณะกรรมการ ประกอบด้วย พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร, อาจารย์วุฒิชัย อัตถาพงศ์, ผศ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์, ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท, ดร.สุนทร สายคำ, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา และผู้บริหารและคณะทำงานกองวิชาการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ, นายสุชญา ศิริธัญภร และนายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๗.๐๐ น.
ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ และผู้บริหารและคณะทำงานกองวิชาการ เข้าร่วมประชุม ๑๒ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here