15 ก.พ.2565 : อบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks

0
69

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks(ส่วนกลาง/ภูมิภาค) โดยมี…อาจารย์นพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

เริ่มอบรม เวลา ๑๓.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ คณะ และหลักสูตร เข้าร่วมในการอบรมกว่า ๙๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here