15 ก.พ.2565 : สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “วิธีการเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสารคดีสังคมศึกษา “นครหริภุญชัย”

0
203

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “วิธีการเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสารคดีสังคมศึกษา “นครหริภุญชัย” ” โดยมี…รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ร่วมลงพื้นที่ในการดำเนินการและเก็บข้อมูล ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Online) จัดโครงการโดย…สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี…ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเดช อุปนันท์ ประสานงาน

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๑.๐๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มจร.
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า ๑๓๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here