13 ก.พ.2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

0
187

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ “รายวิชาชีพครูในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ” มี…ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร  “รายวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” มี…ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ปะพาน และ ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรและเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดและนำกล่าวลาพระรัตนตรัย

เริ่มอบรม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ ๗ และนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรฯ ๔ ปี รหัส ๖๒ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here