10-12 ก.พ.2565 : โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

0
129

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโครงการ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการและให้นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) โดยมี…พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรโดยใช้แนวทาง EdPExโดยมี…ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสปอว. 

สรุปความรู้ที่ได้ เข้าใจ main concept ของการพัฒนาองค์กร โดยใช้แนวทาง EdPEx จากการที่ฟังท่านอาจารย์เสาวลักษณ์ บรรยาย ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ รีวิว ภาพรวม และจากการฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุย ก็เห็นว่า EdPEx ไม่ได้มีเกณฑ์ประเมิน แต่ให้หน่วยงานหรือองค์กร รายงานผลการดำเนินการ อธิบายวิธีการดำเนินการ และบอกว่าบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่องค์กรได้กำหนดไว้อย่างไรและ บรรลุไม่บรรลุเป้าหมายอย่างไร? คนที่จะขับเคลื่อนที่สำคัญ มี ๑. การบริหารจัดการ  ๒. ผู้ปฏิบัติงาน ๓. กลุ่มสนับสนุน  เห็นว่า การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx มีความยืดหยุ่น มีเป้าหมาย ทำให้เห็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีกระบวนการหรือแนวทางในการดำเนินการ มีการตรวจสอบความต้องการของผู้รับบริการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยนำผลไปปรับแผน ปรับวิธีการ ปรับหลักสูตร ปรับกระบวนการ และพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดโครงการ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี บรรยายพิเศษและนำกล่าวลาพระรัตนตรัยและปิดโครงการ โดยมี… พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการอบรม

เริ่มอบรม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมโครงการกว่า ๓๐๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here