06 ก.พ.2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

0
135

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี…รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวรายงาน และ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ “รายวิชาชีพครูเพื่อการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ” โดย…ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร และ “รายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย…ผศ.ดร.ณัฐภัทร สายเสนา และ ผศ.ปัตถนะ สิงห์ซอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร

เริ่มอบรม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู และนิสิตชั้นปี ๓ ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here