27 ม.ค.2565 : อบรมการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์สำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร มจร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ผ่านระบบโปรแกรม Zoomมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการอบรม นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ห้องสมุดกล่าวรายงาน ฟังการบรรยายและสาธิต การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ โดยมี…นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือจากระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหน้าเว็บไซต์และOPAC, การสมัครสมาชิกห้องสมุดผ่านออนไลน์, การตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนด้วยตนเองและการยืมต่อผ่านระบบออนไลน์, ช่องทางในการสอบถามและตอบคำถามออนไลน์, ฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศของห้องสมุด, และการใช้บริการฐานข้อมูล E-book (Hibrary) ทั้งแบบฟรีและแบบที่ห้องสมุดจัดซื้อหรือทำความร่วมมือกับหน่วยงานให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

เริ่มอบรม เวลา ๑๓.๐๐ น. เลิกอบรมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์กว่า ๑๒๐ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here