25 ม.ค.2565 : คณะทำงานจัดทำแบบรายงานเพื่อเสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ คณะทำงานจัดทำแบบแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom มีผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้แทนผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ., ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา, อาจารย์ศักดิ์ดา งามหมั่น, และอาจารย์ฉัตรชัย ธารพล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มี ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา และดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มี ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ร่วมในการเขียนแบบรายงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณะทำงานและผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here