24 ม.ค.2565 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานเพื่อเสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ เพื่อเตรียมวางแผนการจัดทำแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ณ ห้องภาควิชาหลักสูตรและการสอน และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมี…พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม และฟังการบรรยายพิเศษชี้แจงหลักเกณฑ์การรับรองและรูปแบบการจัดทำรายงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภ และร่วมลงมือจัดทำแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) และพูดคุย และวางแผนในการดำเนินการเพื่อดำเนินการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here