22 ม.ค.2565 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีวาระเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีวาระที่สำคัญเร่งด่วน เรื่อง การจัดทำแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อส่งข้อมูลให้คุรุสภาภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. ประธานสาขาวิชา นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม มี… ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา, ดร.ทองดี ศรีตระการ, อาจารย์ศักดิ์ดา งามหมั่น, อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล และอาจารย์ยุภาพร ศรีนอก เข้าร่วมการประชุมพูดคุย และวางแผนในการดำเนินการจัดทำแบบรายงาน

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here