21 ม.ค.2565 : ประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เข้าประชุมผู้บริหารประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมวางแผนการจัดทำแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี…พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม มี… ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ดร.สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมพูดคุย และวางแผนในการดำเนินการจัดทำแบบรายงาน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here