18 ม.ค.2565:การเสวนา เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับพุทธจริยะวิถีวัดและชุมชนเมืองต้นแบบการฌาปนกิจศพ”

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับพุทธจริยะวิถีวัดและชุมชนเมืองต้นแบบการฌาปนกิจศพ” ภายใต้แผนงาน “พุทธนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเตาเผาศพอัจฉริยะเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็ง” มี…พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเสวนา ในการเสวนาได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อดีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ, คุณกาญจนา สวยสม ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรเสวนาและตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว เข้าร่วมเสวนา โดยมี…รองศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

เริ่มเสวนา เวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here