11 ม.ค.2565 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย และผ่านระบบระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom มี…พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระเรื่อง ทบทวแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และวาระพิจารณา เรื่อง(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙
ทั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ จากผู้แทนส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here