22 ม.ค. 2564 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ ระบบ MCU e-Learning, ระบบ MCU e-Testing, ระบบ Teaching Conference ทั้งนี้เป็นการอบรมแบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง โดยมี…อาจารย์อภิชาติ รอดนิยม และกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here