ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

0
465

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๑๔ หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านทุกหลักสูตร  มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ หลักสูตร มี
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (๕ ปี) มีผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๓๕)
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา(๔ ปี) มีผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๗๖)
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๔๙)
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๖๖)
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๗๗)
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๕๘)
๗) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๘๕)
ระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๑ หลักสูตร มี
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๗๓)
ระดับปริญญาโท จำนวน ๔ หลักสูตร มี
๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๙๙)
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๗๔)
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก (๔.๐๗)
๔) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง (๒.๗๓)
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ หลักสูตร มี
๑) หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๙๖)
๒) หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับดี (๓.๘๒)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here