หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

0
495

   

14 มิ.ย. 64 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.ประธานกรรมการ ,รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ,ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณาจารย์ ประจำหลักสูตรฯเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมิน แบบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here