การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8

0
438

12-13 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมี โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทก่อนการสอบ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปุ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกรูป/ท่าน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตลอดถึงนิสิตทุกรูป/ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ห้องประชุม : แบบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here