ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการควบคุมการสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

0
408

 

ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการควบคุมการสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meeting
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here