15 พ.ค. 2564 : ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

0
290
วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมและประเด็นการประชุมดังนี้ ๑) เรื่อง การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓) เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด-19  ๔) เรื่อง การสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ๕) เรื่อง การจัดงานวันคณะครุศาสตร์ ฯลฯ
เริ่มประชุม เวลา 19.00 น.
เลิกประชุม เวลา 21.00 น.
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here