1 พ.ค. 2564 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตชั้นปี ๕ ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตชั้นปี ๕ ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตในก่อนออกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒) เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓) เพื่อสอบถามปัญหาในการติดต่อและการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔) เพื่อให้เข้าใจระเบียบและข้อกำหนดในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ๕) เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติตนในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมให้ข้อคิดและกำลังใจต่อนิสิต และเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกปฏิบัติการสอนจากผู้แทนอาจารย์นิเทศก์นิสิตจากสาขาวิชาต่างๆ มี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ., พระวิเทศพรหมคุณ,รศ.ดร., รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ, ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา, ดร.สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ฯลฯ ให้ข้อคิดและคำแนะนำในการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติตนในโรงเรียน และ พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงคู่มือและเอกสารประกอบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ
ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๔ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here