8 ก.พ. 2564 : ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

0
255
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ดำเนินงานและการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี…ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประธานที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมและประเด็นการประชุมดังนี้ ๑) เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 ๒) เรื่อง การจัดกิจกรรม/โครงการ ในสถานการณ์โควิด-19 ๓) เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ๔) เรื่อง การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งนี้ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here