30 ม.ค. 2564 : ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมและประเด็นการประชุมดังนี้ ๑) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด-19 ๒) การจัดกิจกรรมโครงการ ในสถานการณ์ โควิด-19
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here